Voorwaarden Kunstmagazine

Impressum V.U. Peter Cooreman - Kerkstraat 26 b0201, 9870 Olsenepetercooreman@outlook.com

Coockiebeleid

Privacybeleid

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren:

Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door je Cookie-instellingen aan te passen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

Gebruiksvoorwaarden:

Dit Kunstmagazine.net Domein is in eigendom en beheer van Peter Cooreman PC Editions & Consulting. Ieder gebruik en/of bezoek van een Kunstmagazine.net Domein is onderworpen aan de volgende Gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden
Versie van toepassing sedert 15 april 2019.
Algemene informatie
Onder Kunstmagazine.net Domein wordt zowel een website als (mobiele) applicatie verstaan aangeboden. Ieder gebruik en/of bezoek van een Kunstmagazine.net Domein is onderworpen aan deze voorwaarden tenzij een Kunstmagazine.net Domein hier op bepaalde punten uitdrukkelijk van afwijkt. Het loutere gebruik van een Kunstmagazine.net Domein houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van het Kunstmagazine.net Domein en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Kunstmagazine.net behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op het Kunstmagazine.net Domein en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.
Als u bepaalde persoonsgegevens meedeelt, garandeert U dat deze juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot het desbetreffende Kunstmagazine.net Domein en/of andere Kunstmagazine.net Domeinen.
Meer informatie over het beleid van Kunstmagazine.net betreffende de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen vindt u terug bij het Privacy beleid van Kunstmagazine.net
Beperking van de aansprakelijkheid
Kunstmagazine.netstreeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in zijn publicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Kunstmagazine.net is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.
Kunstmagazine.net is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. ….
De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker of de fotograaf.
Links naar andere websites
Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Kunstmagazine.net op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites of applicaties zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, enz.
Schade
Kunstmagazine.net is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de Kunstmagazine.net Domeinen. Kunstmagazine.net is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de Kunstmagazine.net Domeinen.
Beschikbaarheid van de Kunstmagazine.net Domeinen
Kunstmagazine.net stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de Kunstmagazine.net Domeinen maar kan niet garanderen dat de Kunstmagazine.net Domeinen op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Kunstmagazine.net behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Kunstmagazine.net Domeinen te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen behoudens andersluidende contractuele afspraken. Kunstmagazine.net kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van de Kunstmagazine.net Entiteiten.
Webshop
Meer informatie betreffende de algemene voorwaarden van de webshop vindt u via een link op de webshop.
Abonnementen
Meer informatie betreffende de algemene voorwaarden van toepassing op de verkoop van abonnementen door Kunstmagazine.net Groep, vindt u terug onder de Abonnementsvoorwaarden.
Advertenties
Meer informatie betreffende de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op de verkoop van advertenties vindt u terug onder de Verkoopsvoorwaarden.
Het beginsel van gelijke behandeling houdt de afwezigheid in van elke vorm van directe of indirecte discriminatie of intimidatie op de arbeidsmarkt. De CAO nr. 38 en het Decreet van 8 mei 2002, houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, zijn onder meer van toepassing.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1983120630&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002050844&table_name=wet
COPYRIGHT – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de Kunstmagazine.net Domeinen zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De Kunstmagazine.net Domeinen zelf zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan de Kunstmagazine.net Entiteiten.
Geen enkele van deze bestanddelen noch de Kunstmagazine.net Domeinen zelf noch de op de Kunstmagazine.net Domeinen aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Kunstmagazine.net Domeinen te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij de desbetreffende Kunstmagazine.net Entiteit hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.
Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar een Kunstmagazine.net Domein al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op voormelde werken over aan de desbetreffende Kunstmagazine.net Entiteit en vrijwaart de desbetreffende Kunstmagazine.net Entiteit voor alle eventuele vorderingen van derden in dat verband.
Websites die niet tot Kunstmagazine.net behoren kunnen vrij linken naar de pagina’s van de Kunstmagazine.net Domeinen. De links vermelden telkens de naam van het bewuste Kunstmagazine.net Domein. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar het desbetreffende Kunstmagazine.net Domein en dus zonder vertraging, zonder tussenstap en zonder dat de pagina’s in een frame van een andere website verschijnen. Voor gebruik van logo’s is vooraf de schriftelijke toestemming van de desbetreffende Kunstmagazine.net Entiteit vereist.
Interactiviteit
Kunstmagazine.net is niet verantwoordelijk voor de inhoud op weblogs die via de Kunstmagazine.net Domeinen draaien. Chatten, reageren en berichten insturen gebeurt steeds op eigen risico. De chatsessies, reacties en de weblogs mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden.
Door berichten of reacties in te sturen, geeft de indiener ook zijn toestemming om deze berichten ook te laten publiceren in onder meer de gedrukte krant en andere media.
De redactie behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren of te verwijderen indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet moet verantwoorden.
Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op de Kunstmagazine.net Domeinen:
• racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan;
• laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen;
• schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de Kunstmagazine.net Domeinen te verstoren. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden;
• hacken of poging tot hacken van de Kunstmagazine.net Domeinen is absoluut verboden en wordt bestraft;
• openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.
Indien een gebruiker van de Kunstmagazine.net Domeinen van mening is dat bepaalde informatie op de Kunstmagazine.net Domeinen wederrechtelijk of aanstootgevend is, wordt die gebruiker verzocht om contact op te nemen via hogervermelde contactinformatie. In geval van onwettig gedrag van een gebruiker, kan het IP-adres van die gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.
Wedstrijden
Kunstmagazine.net Groep organiseert op regelmatige tijdstippen wedstrijden en commerciële aanbiedingen. Hierop zijn deze gebruiksvoorwaarden, het Privacy beleid van Kunstmagazine.net Groep en de specifieke voorwaarden en het desbetreffende wedstrijdreglement van toepassing.
Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of niet afdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.
Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Kunstmagazine.net Domeinen het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.