WILLEM VAN WEEGHEL - KINETIC OBJECTS, Bogert Gallery - Knokke-Heist

🕔13 Aug 2019 14:17

In Willem van Weeghel zijn werk staat beweging als beeldend middel centraal. De veranderende structuren die ontstaan bewegen zich in de overgangsgebieden tussen chaos en orde, tussen grilligheid en wetmatigheid, tussen veranderlijkheid en rust. Als een verzoening van tegenpolen.

Zijn kinetische objecten kenmerken zich door een serieel gebruik van beeldelementen waarvan de vorm doorgaans ondergeschikt is aan de beweging die zij uitvoeren. Identieke elementen met identieke bewegingsmogelijkheden vormen tezamen voortdurend veranderende structuren. Als dansers in een complexe choreografie. De vormen die hij gebruikt fungeren hierbij alleen als middel om de beweging zichtbaar te maken en zijn daarom zo eenvoudig mogelijk. Complexiteit ontstaat door het samen bewegen.


Dans le travail de Willem van Weeghel, le mouvement est central en tant que moyen visuel. Les structures changeantes qui en découlent se déplacent dans des zones de transition entre chaos et ordre, entre caprice et loi, entre instabilité et tranquillité. En tant que réconciliation des pôles opposés.

Ses objets cinétiques sont caractérisés par l'utilisation en série d'éléments visuels dont la forme est généralement subordonnée au mouvement effectué. Des éléments identiques aux possibilités de mouvements identiques forment ensemble des structures en constante évolution. Comme les danseurs dans une chorégraphie complexe. Les formes qu'il utilise servent uniquement à rendre le mouvement visible et sont donc aussi simples que possible. La complexité est créée en se déplaçant conjointement.

In Willem van Weeghel’s work, movement is central as a visual medium. The changing structures that arise, move in transitory areas between chaos and order, between capriciousness and law, between changeability and tranquility. As a reconciliation of opposite poles.

His kinetic objects are characterized by the serial use of visual elements whose shape is generally subordinate to the movement they perform. Identical elements with identical movement possibilities form together constantly changing structures. As dancers in a complex choreography. The forms he uses here only serve as a means to make the movement visible and are therefore as simple as possible. Complexity is created by moving together.

BOGERT GALLERY - Zeedijk-Het zoute 732, Knokke-Heist

DE PAGINA VAN BOGERT GALLERY OP KUNSTMAGAZINE