Lieven Decabooter

Geboortedatum: Kortrijk - 1961
Geboortestad: Wevelgem

Over de kunstenaar

Lieven Decabooter, geboren in Kortrijk in 1961, woont en werkt nu in Wevelgem (België). Hij studeerde aan St-Lucas (Gent). Lieven begon zijn artistieke loopbaan in 1984 met een tentoonstelling "Prijswinnaars Beeldende Kunst in België" in het SMAK (Gent). Hij was laureaat van de "Hoppellandprijs" (1983) en van "Stimulans" (1987). Lieven werd ook twee keer geselecteerd (in 1985 en 1988) voor de "Prix de la Jeune Peinture Belge" in BOZAR (Brussels Fine Arts Centre) en exposeerde vervolgens in het tempo van de metronoom in Duitsland, Nederland en Noord-België. Aan het begin van zijn carrière gebruikte hij plastic beeldjes als figuren en onderwerpen op zijn doeken om een ​​verhaal te creëren. Sinds 2016 zijn deze schilderijen steeds filmischer geworden.

Lieven Decabooter, born in Kortrijk in 1961, now lives and works in Wevelgem (Belgium). He studied at St-Lucas (Ghent). Lieven started his artistic career in 1984 with an exhibition "Prizewinners Visual Arts in Belgium" at the SMAK (Ghent). He was laureate of the "Hoppelandprijs" (1983) and of "Stimulans" (1987). Lieven was also selected twice (in 1985 and 1988) for the "Prix de la Jeune Peinture Belge" at the BOZAR (Brussels Fine Arts Centre) and subsequently held exhibitions at the pace of the metronome in Germany, the Netherlands and northern Belgium. At the beginning of his career, he used plastic figurines as figures and subjects on his canvases to create a narrative. Since 2016, these paintings have become more and more cinematic.

Lieven Decaboter, né à Courtrai en 1961, vit et travaille aujourd'hui à Wevelgem (Belgique). Il a étudié à St-Lucas (Gand). Lieven a commencé sa carrière artistique en 1984 avec une exposition "Lauréats des Arts Visuels en Belgique" au SMAK (Gand). Il a été lauréat des "Hoppelandprijs" (1983) et des "Stimulans" (1987). Lieven a également été sélectionné à deux reprises (en 1985 et 1988) pour le "Prix de la Jeune Peinture Belge" au BOZAR (Centre des Beaux-Arts de Bruxelles) et a ensuite réalisé des expositions au rythme du métronome en Allemagne, aux Pays-Bas et dans le nord de la Belgique. Au début de sa carrière, il utilise des figurines en plastique comme personnages et sujets sur ses toiles pour créer un récit. Depuis 2016, ces peintures sont devenues de plus en plus cinématographiques.Opvallend in zijn werk is zijn werkwijze. Hij kiest ervoor om op de ruwe bruine achterkant van linnen doeken te schilderen in plaats van op de witte voorkant. Hij begint met een onbepaalde primer op de vezelige bruine kant. Door deze ongebruikelijke manier van werken wordt de olieverf als het ware in het doek gezogen, waardoor een nieuw soort beleving en diepte in de verflagen ontstaat. De omgekeerde techniek is een interessant uitgangspunt voor het verdere creatieve proces. Door op deze manier op het lege doek te schilderen, laat Lieven een abstracte lyrische ziel los, wat later leidt tot figuratieve schilderkunst.
 

De kunstenaar gebruikt een grote verscheidenheid aan beeldtalen uit film, literatuur of schilderkunst om zijn persoonlijke universum in de kunst uit te drukken. Met zijn enorme fantasie bedenkt hij nieuwe scenario's uit persoonlijke archieven; verschillende verhalen (de fantasieën van David Lynch, de onuitgesproken woorden van Edward Hopper, de zwarte humor van Monty Python, ...) en vormen (de intieme kracht die uitgaat van Rothko's schilderijen, de wilde dramaturgie van Pina Bausch, ...) . Zijn composities zijn een optelsom van heterogene illustraties, waarbij de montage belangrijk is. Realistische voorstellingen vloeien over in overzichtstekeningen. Het effect is overweldigend en confronteert ons met een theatrale wereld waar een absurde visuele logica nooit ver weg is. Volgens hem is de kracht van een stilstaand beeld om de toeschouwer nieuwsgierig te maken naar wat zich buiten de randen van het doek afspeelt. Het creëert een suggestieve sfeer die vrije associatie en interpretatie aanmoedigt.

De schilderijen bevatten aanwijzingen om te begrijpen wat er nog gaat komen. De sfeer, de evocatie van het onvoorstelbare en het verontrustende personage dat in het verhaal wordt opgeroepen, is ook terug te vinden in films. De theatrale sfeer heeft zijn schilderijen nooit verlaten, evenmin zijn voorkeur voor het verhaal. Zijn werk is krachtig en voortdurend in ontwikkeling.

Zijn werken bevinden zich in de collecties van de Provincie West-Vlaanderen, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Privécollecties.


Lieven Decabooter, born in Kortrijk in 1961, now lives and works in Wevelgem (Belgium). He studied at St-Lucas (Ghent). Lieven started his artistic career in 1984 with an exhibition "Prizewinners Visual Arts in Belgium" at the SMAK (Ghent). He was laureate of the "Hoppelandprijs" (1983) and of "Stimulans" (1987). Lieven was also selected twice (in 1985 and 1988) for the "Prix de la Jeune Peinture Belge" at the BOZAR (Brussels Fine Arts Centre) and subsequently held exhibitions at the pace of the metronome in Germany, the Netherlands and northern Belgium. At the beginning of his career, he used plastic figurines as figures and subjects on his canvases to create a narrative. Since 2016, these paintings have become more and more cinematic.

A striking feature of his work is his working method. He chooses to paint on the rough brown back of linen canvases instead of on the white front. He begins with an indeterminate primer on the fibrous brown side. This unusual way of working means that the oil paint is, as it were, sucked into the canvas, creating a new kind of perception and depth in the layers of paint. The upside-down technique is an interesting starting point for the further creative process. By painting on the empty canvas in this way, Lieven releases an abstract lyrical soul, which later leads to figurative painting.

The artist uses a wide variety of visual languages from film, literature or painting to express his personal universe in art. With his enormous imagination, he invents new scenarios from personal archives; different stories (the fantasies of David Lynch, the unspoken words of Edward Hopper, the black humour of Monty Python, ...) and forms (the intimate power that emanates from Rothko's paintings, the wild dramaturgy of Pina Bausch, ...). His compositions are a sum of heterogeneous illustrations, in which the montage is important. Realistic representations flow into overview drawings. The effect is overwhelming and confronts us with a theatrical world where an absurd visual logic is never far away. According to him, the power of a still image is to make the spectator curious about what is happening outside the edges of the canvas. It creates a suggestive atmosphere that encourages free association and interpretation.

The paintings contain clues to understand what is yet to come. The atmosphere, the evocation of the unimaginable and the disturbing character evoked in the story can also be found in films. The theatrical atmosphere has never left his paintings, nor has his preference for the narrative. His work is powerful and constantly evolving.

His works are in the collections of the Province of West Flanders, the Ministry of the Flemish Community and Private Collections.

 

 

Exhibitions

2021 - KM - The Office, Zilverpand 24 Brugge